Nodbinājums - marasloks.lv

VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU VISGARĀM JŪRAS MALU,
LAI NENĀCA SVEŠA SALNA ŠAI ZEMĒ ZIEDU TRAUKT!
Pāriet uz saturu
Nodibinājums Māras loks ir dibināts 2005. gadā ar mērķi saglabāt un nodot nākamām paaudzēm tautas tradicionālo kultūru.

Latviskās dzīvesziņas un mūsu senču krātās pieredzes laukā nobriedušas tūkstošiem gadu krātas zināšanu un atziņu vārpas. Te savu spēku smeļas dainas un senais Saules rita ceļš, rituālu un tradīciju pūrs. Par šo lauku mēs nesam kopīgi Lielo atbildību, lai ievāktu graudus, ceptu zinību un spēka maizi, ar ko augt lielai un stiprai tautai un nesam arī atbildību graudus saglabāt nākamai paaudzei sējai.
Galvenie mūsu darbības virzieni:

Saules laikrits

Latviskais Pasaules uzskats vairākos līmeņos nolasās Saules laikritī, kur gadskārtas ritējumā sastopamies ar visiem astoņiem svinamiem laikiem kā arī  Dievainēm, sastopamies  ar visiem arhetipiem, tautas paražām, tikumiem, ētiku un morāli. Senais saules laikritis ir mūsu kultūras un dzīvesveida atspulgs – tas ir dzīves ritms un zināšanu kopums, kas nodrošina latvietības saglabāšanos cauri laiku lokiem.
Lai saglabātu un iedzīvinātu seno Saules gadskārtu, Nodibinājums rīko gadskārtu svētkus, seminārus un lekciju ciklus, izdod grāmatas. 2015.gadā (?) ir izdota Irēnas Saprovskas grāmata “Saules gadskārta latviskajā dzīvesziņā”. No 2007. līdz 2017. gadam Nodibinājums sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu un Siguldas novada domi ir ievadījis un rīkojis Vasaras saulgriežus Turaidā. Rīkoti ir arī vairāki citi gadskārtas svinamie laiki un norises visā Latvijā.
Nodibinājums rīko lekciju ciklus par Saules gadskārtu un piedalās konferencēs un semināros ar priekšlasījumiem.
 
Nemateriālais kultūras mantojums
 
Mūsu kultūras mantojums ietver sevī materiālo un arī nemateriālo kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļojas senajā pasaules uzskatā un dzīvesziņā. Latviskā Dzīvesziņa šobrīd ir ietverta Satversmes preambulā, bet pie tās saglabāšanas un nodošanas nākamajām paaudzēm vēl ir kopīgi liels darbs veicams. Latviskā dzīvesziņa ir jāsaglabā kā vienots un visaptverošs pasaules uzskats, dzīvesveids, kas veido latviskas valsts un kultūras pamatu.
Vēlme atgriezties pie tautas etniskajām gara saknēm un atjaunot senču atstāto mantojumu kļūst arvien aktuālāka visā pasaulē, jo vienīgi, apzinoties savas tautas gara dvēseles bagātību, šajā globalizācijas laikmetā var saglabāties arī pati tauta. Jau vairāk nekā desmit gadus norisinās Pasaules un Eiropas etnisko kultūru konferences, kuru rīkotājs Latvijā divas reizes ir bijis Nodibinājums Māras loks.
Etniskās kultūras ir tautu dzīvības ceļš. Aicinām ielūkoties arī RAKSTU un LATVJU KLĒTS sadaļā, lai plašāk iepazītos ar mūsdienu un senāku laiku domātāju atstātajiem domu graudiem, kā arī Irēnas Saprovskas grāmatas “Sapratne” lapaspusēs, kas skaidro senā pasaules uzskata iekārtojumu.
© marasloks.lv 2019
Noderīgi:

Atgriezties pie satura