Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Valdis Šteins "Kas ir tauta"

Dr. Valdis Šteins
Kas ir Tauta?

Ceturtais no četriem Tautvaldības stūrakmeņiem ir Tauta. Tā ir teoloģiska, nookrātiska, ģeogrāfiska, bioloģiska, ģenētiska, dabiski un vēsturiski pašorganizējoša sistēma –veselums jeb saīsinātā formā: teo-noo-ģeo-socio-bio-ģenētiska, dabiski un vēsturiski paš-organizējoša sistēma - veselums. Šo sarežģīto terminu un jēdzienu kā kodu es ieviesu jau savā pirmajā disertācijā „Sociogēno un dabisko ainavisko struktūru savstarpējo attiecību problēma dzīvotnēs (apdzīvotās vietās)”, kuru es aizstāvēju trijās specialitātēs, speciāli priekš manis izveidotā disertāciju aizstāvēšanas komisijā Ļeņingradā, ar papildus recenzentiem no Maskavas Valsts Universitātes. Zinātņu kandidāta disertācija tika novērtēta kā atbilstoša zinātņu doktora disertācijai, tikai birokrātijas dēļ toreiz uzreiz nepiešķīra zinātņu doktora grādu. Tas notika jau 1983.gadā. Ar doto darbu es radīju divus jaunus virzienus Pasaules ģeogrāfijas zinātnē – „Integratīvo ģeogrāfiju” un „Apdzīvoto vietu ainavu ģeogrāfiju”. Atbilstoši šai koncepcijai, es uzrakstīju divus jaunus mācību priekšmetus ģeogrāfijas un arhitektūras-pilsētbūvniecības studentiem: „Apdzīvoto vietu ainavu ģeogrāfija” un „Lietišķā apdzīvoto vietu ainavu ģeogrāfija”. Daudzus gadus dotos lekciju kursus lasīju universitātē, kā arī šo mācību priekšmetu apguvei uzrakstīju nepieciešamās mācību grāmatas. Balstoties šajā ģeogrāfiskās ainavas veseluma un daudzstruktūru (polistrukturālisma) koncepcijā, es izstrādāju Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu, kurš tika akceptēts Latvijas Republikas Augstākā Padomē un Latvijas Republikas Pašvaldības padomē jau 1992.gadā. Manis izstrādātais iedalījums balstās nevis subjektīvās, bet objektīvās ģeogrāfiskās vienībās – katrai teritoriālai vienībai ir savs objektīvais pamats –- senvalsts, valodas, domāšana, kultūras, arhitektūras, saimniekošanas veida atšķirības. Tieši šo iedalījumu objektīvi esošās vienībās, šodien grib likvidēt politiskie teritoriālā iedalījuma reformisti – globālisti un viņa pakalpiņi Latvijā – eirokangari.

Es to visu pieminu tāpēc, lai uzsvērtu, ka šī mana Tautas definīcija, jēdziens, izpratne par Tautu, ir sen kā aprobēta un daudzu Pasaules zinātnieku pozitīvi novērtēta. Paskatoties Pasaules ģeogrāfiskajā kartē, diemžēl mēs redzam, ka Tautas ir speciāli sadalītas starp valstīm. Tautas iekšēji sastāv no dzimtciltīm un atsevišķām grupām – etnogrupām, kuras arī ir sadalītas ar iekšējām administratīvām robežām, lai tās nevarētu paš-organizēties kā veselums. Tā netiek ievērota arī mazāku administratīvo teritoriālo vienību veidošanā, kā, piemēram –pagasts un novads. Bieži vien tas notiek aiz tumsonības, bet pārsvarā aiz politiskās varas un alkatības mērķiem sagrābt – piegrābt klāt kāda cita zemi. Kolonizatori Āfrikā dažkārt vienu Tautu ir sadalījuši starp četrām valstīm, vai arī notiek pretējais process –Tautas tiek iekļautas vienā impērijā, kur tā paredzēts izkausēt. Tieši tas pats notiek ar savdabīgām vienas Tautas iekšējām grupām – etnogrupām. Pieminēšu tikai dažus piemērus. Reģionālā līmenī – Rīgas plānošanas reģions sagrābis milzu Vidzemes (Vidus-zemes) teritorijas, lokālā mērogā – piemēram, Kuldīgas, Ventspils, Ogres, Ikšķiles novadu patvaldoņi, kā okupanti sagrābuši citus novadus. Bet Limbažu novada valdoņi pat, kā Rossijas cars Pjotrs, izcirtuši sev izeju uz Baltijas jūru. Galvenie lozungi un metodes ir: „Skaldi un valdi!” un „Demokrātiskā” centralizācija ar konsolidāciju jeb vardarbīgā kolektivizācija. Latvijas neo-komunistiem, kuri sevi pēc amerikāņu parauga iesaukuši par liberāļiem, metodes jau tālu nebija jāmeklē.

Ne uz brīdi neaizmirsīsim, ka Pasaules Jaunās Kārtības megaprojekts paredz ne tikai atsevišķas Tautas (etno) grupu, bet visu Tautu iznīcināšanu, izveidojot vienotu rasi – Pasauliešu brūno rasi. Kāpēc Brūno? – globālisti uzskata, ka sajaucot Balto rasi ar citām rasēm, Baltās rases Tautas nobrūnēs, kā baltmaizes šķēle tosterī. Kad globalizatori apstāsies? – tad, kad Baltā rase, kļūs tumšāka par Pelēko rasi.

Tauta ar lielo burtu un mazo burtu. Vārdam Tauta un tauta ir divējāda nozīme. Mēs to sadzīvē – ikdienā bieži vien lietojam kā sinonīmu, lai apzīmētu cilvēku kopumu, kā sinonīmu vārdiem ļaudis, iedzīvotāj, nodzīvotāji, uzdzīvotāji – apzīmējam nenoteiktu cilvēku kopumu. Jūdeo-hristieši saka – laji un goji. Šāda tautas izpratne arīdzan tiek speciāli kultivēta. Bet pastāv arī cita izpratne, kad mēs runājam par dažādām noteiktām Pasaules Tautām, piemēram, par latviešiem vai luoravetlaniem (russkiji viņus saukā par čukčiem, bet tulkojumā nozīmē – cilvēks), aleutiem, korjakiem, kerekiem, somiem - par kādu noteiktu ģeogrāfisku un juridisku subjektu, tad mēs saprotam Tautu kā zinātnisku terminu un jēdzienu. Šādā gadījumā un šādā izpratnē terminu Tauta, es rakstu ar lielo burtu, bet ja šo terminu lietojam ikdienas-sadzīves līmenī, domājot par kādu cilvēku kopumu tad tauta rakstāma ar mazo burtu. Lai ienestu zināmas atšķirības jēdzienu izpratnē, es cenšos tautu šādā ikdienišķā izpratnē apzīmēt ar terminu – ļaudis (po russki – люди - ļudi). Ļaudis – tas ir sens baltu-āriešu vārds. Vēsturiski ar jēdzienu ļaudis dažkārt ir saprasts cilvēku kopums, kā piederošie pie kādas noteiktas ciemsētas, vai kā ciema ļaudis, vai pagasta ļaudis, kolhoza ļaudis. Uz kravas automašīnām, kuras pārvadāja cilvēkus bija liels uzraksts – ĻAUDIS (dažkārt Ļudi- люди). Bet ar jēdzienu Tauta vienmēr ir saprasti cilvēki kopā ar zemi, kurā viņi dzīvo. Jēdziens Tauta ietver sevī zemi. Tieši tāda pati izpratne par Tautu (kopā ar zemi) ir sindiešiem. No augstāk rakstītā, izriet ārkārtīgi svarīgs secinājums – jebkuras Tautas zeme nevar būt pirkšanas-pārdošanas objekts. Visi zemes pārdošanas gadījumi ār-valstniekiem ir neleģitīmi un pat absurdi, jo kā tu vari pārdot viena veseluma – dzīva organisma sastāvdaļu?! Visa t.s. „pārdotā” zeme ārzemniekiem ir nacionalizējama bezierunu kārtībā. Tieši tāpat kā latviešiem nevar piederēt dāņu, vāciešu, angļu franču – jebkuras citas Tautas zeme – tā arī viņiem nevar piederēt latviešu zeme. Tāda ir Dieva kārtība! Kā raksta Māris Linde, kad latvju zemēs iebruka naidnieks, tad latvji to dzina ārā līdz savām robežām. Latvieši nekad neturpināja iebrucēju vajāt svešās zemēs, jo uzskatīja, ka tad viņu Dievs viņus vairs neaizsargās.

Jēdziens Tauta! Kas tad slēpjas aiz šī svešvārdos kodētā: teo-noo-ģeo-socio-bio-ģenētisks-dabiski un vēsturiski paš-organizējošs veselums. Kā redzat – ļoti sarežģīts ir Dieva veidojums – Tauta. Ne jau dēļ svešvārdiem, bet dēļ tās iekšējās sarežģītās (zinātnē mēs to saucam-polistrukturālās) uzbūves. Apskatīsim – ko tad sevī ietver katra šī „sastāvdaļa” jeb struktūra. Jāatzīmē, ka Tauta nav vienkārši Sistēma jeb latviski – Izkārta, bet pašorganizējoša, funkcionāla, telpiski un laikā saistīta sistēma, kurai piemīt VESELUMS. Tas ir veselums, kurā dažādas struktūras ir savstarpēji sakārtotas un saistītas – gan telpā, gan laikā. Veselums ir dziļi filozofisks jēdziens, ar kuru apzīmē viengabalainu kopumu (po russki – целостность, angliski to varam izteikt ar trijiem vārdiem – wholeness/integrity/ entirety). Ar šo es gribu vēlreiz metodoloģiski uzsvērt, ka Tauta nav vienkārši Sistēma, bet daudz vairāk – tā ir viengabalains kopums – pieminētām struktūrām caurausts Veselums. Tautas jēdziens ir cieši saistīts ar manis doto Cilvēka un Rases jēdzienu (skat. manus rakstus „Kas ir Cilvēks?” un „Pasaules rases”, rakstu sēriju „Pasaules iekarošanas megaprojekti”). Jāņem vērā, ka visas šīs esamības (ontoloģiskās) struktūras savā starpā saista ģenētiskā, funkcionālā, telpiskā, savstarpējā izvietojuma (relācijas) un laika (temporālā) struktūras. Teo – grieķu valodā theos nozīmē Dievs. Tauta, protams, nav Dievs, bet ir Dievišķa būtne. Katrai Tautai ir iekšējā dievišķā dzirksts, kā tās iekšējs dzenulis. Katru Tautu, ja tā nav jauntauta, Dievs ir laidis Pasaulē, un Iekšējais Dievs, ko mēs saucam par Darmu, mīt katrā Tautietī. Mēs zinām, ka Dievs ir cēlonis, bet mēs, āriešu tautas, izsenis uzskatām, ka neesam vis Dieva radības, kā to propagandē jūdeo-hristieši, bet, es teiktu, ka mēs esam Dieva Viesums. Mēs esam Dieva sūtīti Viesi, kuri kļuvuši par Saimniekiem uz planētas Zeme, mēs esam ieauguši planētā Zeme, ieauguši tās ģeogrāfiskā ainavā, kļuvuši par tās sastāvdaļu, tāpat kā augi ar saknēm tajā atrodamies. Izrausi – nokaltīs! Neticat - paskatieties uz trimdas latviešiem, vai uz tiem, kuri nesen aizbēguši no Latvijas Veiksmes stāsta. Jūdaisti un viņu jaunzars – jūdeo-hristieši – uzskata, ka Dievs radījis Pasauli sešās dienās un septītā atpūtās no lielā darba. (Jūdeo-hristiešiem nedēļa tāpēc arī ir 7 dienu gara, kad mums – latviešiem – tā ir 9 dienu gara, diena viņiem iedalās 24 stundās, bet mums 32 brīžos jeb vāciski stundās, bet brīdis viņiem ir 60 minūtes (mirkļu) ilgs, kad mums tas ir 45 minūtes. Mērīt laiku t.s. „akadēmiskajās stundās” ir pareizāk kā parastajās 60 min stundās, tuvāk par šo tēmu skat. manu rakstu „Latviešu Laikrits”).
Noo – noostruktūra, tiešajā tulkojumā no grieķu valodas Noo nozīmē Prāts un Saprāts (viņi tos neatšķīra). Bet šajā Noostruktūrā esmu apvienojis visas nemateriālās struktūras un laukus – Tautas Garīgo pasauli: Tautas kopīgo Tīro Prātu, atspoguļoto (iemiesieto) Prātu lietās un vidē, Tautas Gudrību un atspoguļoto gudrību – paražās, tradīcijās un citās gara mantās, Tautas Garu, Tautas Egregoru (jeb informatīvi-enerģētisko lauku) un Tautas Dvēseli.
Ģeo – Ģeogrāfiskā ainava, tas nozīmē, ka Tautas jēdziens ietver arī noteiktu ģeogrāfisko ainavu. Tas nozīmē, ka Cilvēki un Ģeogrāfiskā ainava ir vienotas ģeosistēmas jeb ģeokompleksa sastāvdaļas. Sadzīvē mēs bieži vien ģeogrāfiskās ainavas vietā sakām vienkārši – zeme. Bet tā nav tikai zeme kā ieži, zemes virsa un virsma, augsne, dzīvnieku un augu valsts, bet viss dabas komplekss konkrētajā telpā. Varam arī definēt, ka Tauta ir ļoti komplicēta paš-organizējoša funkcionāla un telpiska ģeosistēma. Katrā ziņā, mums jāņem vērā, ka Tauta nav atraujama no tās ģeogrāfiskās ainavas ar kuru un kurā tā ir piedzimusi. Cik dažāda ir ģeogrāfiskā ainava, tikpat dažāda ir Tautu daudzveidība.
Socio – Sociāla būtne, latviski nozīmē sabiedriska būtne, ar savu kopīgo valodu, kultūru un sabiedrisko dzīvi, tradīcijām un paražām, un savu, gan tradīcijās balstītu, gan inovatīvu (pozitīvā nozīmē) saimniecisko dzīvi.
Bio – Bioloģiska būtne – bioloģisku cilvēku kopums. Tas nozīmā, ka Tauta ir dzīvs organisms ar savu garīgo un fizisko veselību, savai ģeogrāfiskai ainavai atbilstošu uzturu un dzīvesveidu.
Ģenētiska – nozīmē asins radniecīgi saistītu cilvēku kopumu. Visi latvieši ir radinieki, visi hanti vai mansi ir radinieki, utt. Tauta, tātad, ir radnieciski (ģenētiski) saistītu cilvēku kopums.
Paš-organizējoša – nozīmē, ka Tauta ļoti labi pati var savu dzīvi noorganizēt. Katra Tauta, ja tā nav kolonizēta vai iekļauta kādā impērijā, kā, piemēram, Eiropas Savienība, tā var būt pašnoteikta, pašpietiekama un pašnodrošināta.
Tautas Garīgā pasaule. Tā ir ļoti dažāda, tāpēc apskatīsim katru tās struktūru atsevišķi.
Tautas Gars. Kā atsevišķam Cilvēkam ir Gars, tā arī Tautai kā dzīvam, domājošam organismam – Veselumam, ir savs Gars. Tas izpaužas Tautas būtībā, raksturā, noskaņojumā, patriotismā, pazemībā iebrucējiem, vai pretēji – varonībā pret iebrucējiem. Ieraudzīt un aptaustīt to nevar, to var tikai izjust un pārdzīvot. Iekarotāji vienmēr steidz, pirmkārt, iznīcināt vai, kā cilvēki saka, vismaz iemidzināt Tautas Garu. Jaunvalodā to sauc par politkorektu integrāciju, ie-integrēt svešu Garu – pa pilienam un pilienam, līdz tas pārvēršas par Himēras Garu. Tas ir tieši tas pats, kas vakcinēt veselu
organismu ar vīrusiem. Piemēram, pašreiz latviešu tautai tas guļ letarģiskā miegā, un eirokangari to aplaupa, un iztirgo tās bagātības kopā ar visiem tautiešiem, pārvēršot par svešu valstu vergu darbaspēku. Jau gadiem saucu: „Latviet, mosties!” Pasakiet, kā var Tautas Gars apvienoties ar citas tautas garu? Iekarojot tas nevar notikt, un arī integrējoties tas nevar notiek, jo integrācija noved pie šī Gara traumēšanas ar jaunām „skabargām”, kuras, ja tās neizvelk, sāk tikai pūžņot un indēt visu organismu. Iekarojot kādu Tautu, tās Gars tiek vienkārši iznīcināts, bet, ja tas arī saglabājas, tad tas ir bezspēcīgs pretoties ļaunumam.
Tautas egregors – tas ir Tautas informatīvi-enerģētiskais lauks. Tā piesārņošanai okupanti un eirokangari izmanto visvisādākās metodes. Divas tādas kliedzošas ir Atvērtās sabiedrības modeļa propaganda un kultūrtrēģerisma ievazāšana. Šiem mērķiem tiek izmantoti visi masu manipulācijas līdzekļi.
Tautas Dvēsele. Mēs zinām, ka katram cilvēkam ir Dvēsele, bet, ņemot vērā, ka Tauta arī ir dzīvs un domājošs organisms, es uzskatu, ka tai arī ir Dvēsele. Aprakstīt tādu nemateriālu – garīgu fenomenālu būtni kā Dvēseli nav iespējams, līdzīgi kā aprakstīt Dievu. Dvēsele nav zinātniski definējama, tā ir esoša būtība piemītoša cilvēkam, bet pastāv arī bez tā. Mēs to nevaram izzināt, bet varam censties to vispārīgi aprakstīt – un tas arī ir Viss, ko varam izdarīt. Dvēsele piemīt tikai cilvēkiem, Dzīvniekiem nav dvēseles. Dvēsele pastāv ārpus Laika un telpas.
Daži pētnieki par Dvēseli sauc enerģijas saprāta gaismas formu, vai cits variants – saprāta enerģijas gaismas formu, citi – par cilvēka psihisko struktūru vai Garīgo pasauli. Daži zinātnieki to pat ir nosvēruši, un tā esot 20 gramus smaga. Daži pētnieki domā, ka zemapziņa, kā psihiska forma, ir Dvēsele. Dažkārt par Tautas Dvēseli sauc savietojušos Dvēseļu grupu. Variet atrast arī citas definīcijās, bet es domāju, ka tas ir diezgan sholastiski to definēt, bet būtu jāskata tās izpausmes.
Bet vispirms atzīmēsim to, ka Dvēselei ir vismaz divējāda, ja ne trejāda, daba, jeb tā ir vismaz divdaļīga. Nosaukšu tās par cilvēcisko un dievišķo daļu. Rakstu „vismaz”, jo iespējams, ka daļa no Dvēseles atrodas Tautas egregorā. Iespējams, ka tieši egregors apvieno arī daļiņas no katra tautieša Dvēseles (tuvāk par šo tēmu, skat. manu rakstu „Kas ir Dvēsele?”). Katrā ziņā visi pētnieki piekrīt, ka Dvēselei ir enerģija, ka Tautas dvēsele izpaužas Tautas gudrībā, kuru dažkārt sauc – Sirdsgudrība, tāpēc mēs sakām, ka Gudrība nāk no Dvēseles (dažkārt Sirds), bet Prāts nāk no apziņas. Tautas Dvēselei ir spēks, kurš izpaužas arī Tautas jūtās un pārdzīvojumos. Dvēseli, lai arī ļoti nosacīti, bet varam salīdzināt ar Cilvēka Suverenitāti. Mēs zinām, ka katrs Cilvēks ir Suverēns, tāpēc arī Tauta ir Suverēnu veselums. Kur mīt Dvēsele, atbilde ir tāda pati kā par Jumi – tas ir katrā statiņa galā, tas ir jumta korē, tas ir tīrumā un piedarbā. Tā arī ir ar Tautas Dvēseli. Tā ir it visur, kur dzīvo Tauta. Ja Tauta ir mirstīga, tad Dvēsele ir nemirstīga, jo, kā jau teicu – Dvēsele pastāv ārpus laika un telpas.

Tauta un Sociums. Milzīga atšķirība starp šiem jēdzieniem. Sociums ir noteiktā zemē dzīvojošo dažādu tautību pārstāvju vēsturisks kopums. Piemēram, šveicieši – tāda Tauta nepastāv, bet tā pamatā ir četru Tautu kopums, tāda Tauta kā amerikāņi vai russkije nepastāv – tie ir tipiski, vēsturiski izveidojušies sociumi ar saviem iedzīvotājiem (grieķu val. dēmosu). Senajā demokrātiskajā Grieķijā un modernajā ASV līdz verdzības atcelšanai, vergus gan pie dēmosa, t.i. – iedzīvotājiem, neuzskaitīja. Grieķijā, jāsaka, arī sievietes par cilvēkiem neuzskatīja – tāda bija tā klasiskā demokrātija. Bet Otomaņu impērijā viss dēmoss bija sultāna vergi. Sultanātā kā vergi neskaitījās tikai pie sultāna ģimenes piederošie. Ja skatām impērijas Rossijas iedzīvotājus, tad tur vispār, kā jau impērijā, ir milzīgs Rasu un Tautu sajaukums. Ruskiji (krievi) kā Tauta, atbilstoši augstāk aprakstītai definīcijai, nekad nav eksistējusi un neeksistē. To šobrīd atzīst pat Rossijas vadošie politiķi, nerunājot jau par zinātniekiem
un pētniekiem. Russkije ir valodas, kultūras, politiska un reliģiska Rasu un Tautu varmācīga kopība. Russkije pamatā sastāv no astoņām Rasēm: pirmā – āriešu rase, t.sk., rusificētie baltu-āriešu atzars māravi, lati (latgaļi) un galindi, otrā – uraloīdu rase (somu-ugru tautas), trešā – ādamiešu rase (šemītu, hamītu, jefetītu, aškenazi jeb hazāru-edomejiešu tautas), ceturtā – mongoloīdu (t.sk tjurku tautas), piektā – tungīdu, sestā – paleoaziātu (arktoīdu), septītā – turanīdu, astotā – sinezīdu rases Tautas. Neaizmirsīsim, ka „russkij” ir īpašības vārds, kuram seko lietvārds, piemēram russkij evenk, russkij baškir, utt., kopā oficiāli 140 russkij tautas. Katram krievu cilvēkam-russkijam ir vispirms jāapzinās no kādas Rases, pēc tam – no kādas Tautas viņš nācis. Tuvāk par šo tēmu manā rakstā „Kas ir Krievs un Russkij”?
Vēl dažas piezīmes. Vienmēr der atcerēties, ka leģitīmi ir tikai tādi Likumi, kuri balstās tautas vienprātībā – konsensusā, nevis pieņemti demokrātiskā vairākumā, vai mazākumā. Tautas valstī likumi, t.sk. saimnieciskie, neizriet no spēka vai zobena, bet no sirds gudrības un prāta, kā arī, protams, no paražām. Tautas jēdziens ir nesaraujami saistīts ar Zemes jēdzienu, tāpēc mēs sakām Tēvzeme un Mātzeme, nevis Valsts. Bet termins „nacionāls” ir vienkārši svešvārds, ar kuru latīniski natio – apzīmē tautu. Šo svešvārdu valstisti izmanto tikai manipulācijas vajadzībām, lai faktiski slēptu savas valsts aparāta intereses. Piemēram, kāds sakars Tautai ar „Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi” (NEPLP)? Partokrāti vienkārši ieceļ sev uzticamu SAVU ideoloģisko zombēšanas līdzekļu uzraugu un cenzūras dienestu. Kā to var nosaukt par „nacionālo”, turklāt devalvējot mums tik svēto terminu „padome”. To var nosaukt par augstas klases manipulāciju?! Padomes faktiski boļševiki apšāva 1918.gadā un piesavinājās šo terminu, saukdami par padomēm savas partijas izpildorgānus. Viņi pilnībā izmantoja lozungu: „Visu varu Padomēm!” un tad, kad tās tika savēlētas iz Tautas, tad nolika tās visas pie sienas vai grāvja, dažviet padomju deputātus esot slīcinājuši upē, piesienot akmeni pie kājām, jo esot bijis žēl patronu.
Saistībā ar Tautu der arī atcerēties, ka Valsts ir sabiedriskās organizācijas forma, tā ir tikai un vienīgi forma, kuru mēs varam mainīt ik sezonu. Var būt Tēvzemes patriots, bet kā var būt formas patriots?! Problēma ir tāda, ka aiz formastērpa paslēpies valsts birokrātiskais aparāts. Problēma, ka šī čaula uzsākusi savu dzīvi, ignorējot Tautu un Zemi, un pat Dieva likumus. Cik ilgi čaula pati par sevi var nodzīvot? Tik ilgi, kamēr tā sapūs. Iedomājaties, ka „čaula” pat sagrābusies virsvalstu aizdevumus?! Valsts jēdziens tātad ir nenormāli hipertrofizēts (pārspīlēts) un tiek mērķtiecīgi nepareizi pielietots.

Par Tautu sajaukšanos, vardarbīgo asimilāciju un iznīcināšanu, jaunu Tautu „taisīšanu”.
Tautu iekarošanas. Iekarošanas stratēģijas bijušas dažādas. Ja tautu vienkārši grib aplaupīt un apzagt ar nodokļu palīdzību, tad ieliek savus nodokļu ievācējus (parasti tie bija no ādamiešu rases), vai okupētās zemēs pat uzceļ „VID” ēku, kā, piemēram, savā laikā uzcēla Bauskas cietoksni. To cēla kā cietoksni, lai zemji (zemgaļi) nevarētu atņemt atpakaļ salaupīto mantu un ar nodokļu palīdzību nozagto naudu.
Bet daudz populārāka Pasaulē bija iekarošana ar vīriešu iznīcināšanu. Tā bija ierasta lieta, jo tā notika jaunu Tautu „taisīšana”, šā vārda vistiešākajā un ļaunākajā nozīmē. Metode bija vienkārša - ierodas karaspēks un nevis nogalina vīriešus, bet kā lopus apkauj gan visus vīriešus, gan bērnus, gan sirmgalves sievietes, atstājot kā vaislas lopus reģeneratīvās sievietes un meitenes. Visu āriešu zemju iekarošanu raksturo šis paņēmiens, kā rezultātā iekarotāju jaunākās paaudzes paliek aizvien gaišākas un gaišākas. Tās rases, kuras nedevās iekarošanas karos, tās mēs redzam to dabiskajā izskatā. Piemēram, Āfrikā – Khoikhoi jeb Hotentotu, Sanidu jeb Bušmeņu/Basarva, Kongoīdu, Bambutīdu jeb Pigmeju rases ir saglabājušas savu Dieva doto izskatu, ko
nevarētu teikt par Etiopu rasi. Pavisam cits uzvedības modelis bija tjurku un mongoļu iekarotājiem. Viņi iznīcināja visus vīriešus un sirmgalvjus un zēnus, kuri bija garāki par lielās kulbas ratu augstumu. Viņi pielika pie ratiem un izmērīja – ja galva bija virs ratu augstuma, tā tika nocirsta. Sievietes viņi savāca jaunu tautu „taisīšanai” vai arī veda uz grieķu polisēm, kur tās pārdeva kā vairumtirdzniecības preci. Bet tur, uz vietas, grieķi jau tās tirgoja vergu tirgus laukumos kā mazumtirdzniecības preci. Neaizmirsīsim, ka ne tikai viduslaikos un kapitālisma laikos, bet līdz pat šodienai „svaiga” prece vergu tirgos ir tieši Baltās rases sievietes. Ķīnas senā vēsture liecina par to, ka daži imperatori, iekarodami citas zemes, iznīcināja pilnīgi visus to iedzīvotājus, jo pēc tam ieveda savas tautas pārstāvjus un kolonizēja ar tiem jau tukšo zemi. No Sudānas (Britānijas kolonijas) vēl 1900.gadā uz harēmiem veda verdzenes un izkastrētus einuhus. Pasaulē zināmais lielākais genocīds bija ap 2500 g.p.m.ē. kad visā Rietumeiropā tika iznīcināti visi Āriešu rases vīrieši un bērni, bet sievietes tika atstātas dzīvas, un tika radītas daudzas Rietumeiropas tautas. Bet jāsaka, ka izdzīvoja arī savrupās neandertāliešu ciltis un negro-melanēziešu ciltis. Tiem visiem sajaucoties, plus pēc vairākiem ādamiešu iekarošanas viļņiem – Rietumeiropietis bija gatavs. Tāpēc viņi – rietumeiropieši – tik ļoti atšķiras no centrāleiropiešiem, kuri ir daudz vairāk saglabājuši savu sākotnējo Āriešu rases kodolu. Austrumeiropā, kur sākotnēji dzīvoja baltu-āriešu Tautas, jāņem vērā uraloīdu (somu-ugru) rases ienākšana (uzklāšanās baltoīdiem) ap 6.gs., masveida ādamiešu rases ienākšana ap 8.gs. (jefetīti ieradās Eiropā jau daudz agrāk) un tjurku un mongoļu rases tautu ienākšana ar 13.gs. (izņemot atsevišķas tautas, kuras ieradās agrāk).
Katrai tautai ir sava Garīgā pasaule, sava Dvēsele, kultūra un sava valoda. Vai var savietot kādas Tautas Garīgo pasauli ar svešas rases tautas Garīgo pasauli? Tas ir neiespējami! Multikultūrālisms ir cits jēdziens, tas nozīmē, ka vienas impērijas ietvaros dzīvo dažādas Tautas, ar dažādu kultūru. Šo jēdzienu nedrīkst jaukt ar jēdzienu Interkulturālisms, kas nozīmē himēro kultūru radīšanu, kā tas bija iecerēts ar Homo Sovieticus kultūru – Padomju kultūru, un kā tas ir iecerēts šodien visas Pasaules mērogā.
Par asimilāciju. Asimilācija starp vienas rases tautām var radīt jaunu koptautu – sēļi, lati, vidi, zemji, obri, kurši, prūši radīja latviešus, bet vardarbīga asimilācija ir dažādu rasu tautu sakrustošana, kura vienmēr notiek varmācīgi pēc kādas Tautas iekarošanas. Es to pieminu tāpēc, ka, dzirdot šo asimilācijas jēdzienu, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tieši tāpat kā ar integrāciju. Šodienas integrācija ir metožu kopums kā graut Tautas Garīgo pasauli. Tas ir šodienas Pasaules iekarošanas –Behemota– ēras mērķis!

Kas ir mongrelizācija?
Skatot Tautas un to iznīcināšanu metodoloģiju, mēs nevaram apiet jautājumu par mongrelizāciju, kura ir ciešā sasaistē ar jēdzieniem - asimilācija, mulatizācija, metizācija, kreolizācija. Asimilācija ir kādas svešas Rases tautas pārstāvju integrēšana kādā Tautā, kuru nosauksim par Saimniektautu, jo katrai Tautai ir sava Zeme un tie abi (Tauta un Zeme) ir nedalāms Veselums. Asimilējamiem tiek uzspiesta saimniektautas valoda, kultūra, uzvedība. Bet asimilācija var būt tik pārspīlēta, ka saimniektauta pati sāk palikt melnīgsnējāka vai dzeltenāka, vai brūnganāka, paplašinās vai sašaurinās vaigu kauli un viss galvaskauss, kakls paliek īsāks un mati rudāki, bet galvenais – izmainās domāšana un uzvedība, tāpēc Tautu priesteri vienmēr ir centušies nepieļaut asimilācijas procesus, it sevišķi tas vērojams Ādamiešu Rases tautām pēdējos divos gadu tūkstošos. Bet, piemēram, sinezīdiem bija cita prakse. Ja viņi iekaroja kādu zemi,
tad bieži vien pilnīgi visu tās Tautu nogalināja, un imperators pasludināja – „saražosim” jaunu Tautu.
Rasoloģijā un Etnoloģijā mēs krasi izdalām tādus jēdzienus kā – metizācija, kreolozācija, mulatizācija un mongrelizācija.
Metizācija ir Baltās rases daļēja asimilācija Mongoloīdās rases Tautās, saglabājot pamatā mongoloīdu rases domāšanu, uzvedību un antropoloģisko izskatu. Principā varam teikt – mongoloīdi iegūst tikai atsevišķas Baltās Rases pazīmes. Atsevišķos reģionos varam izdalīt metizācijas paveidus, kā, piemēram, dravidizācija, sinezācija un tibetizācija. Pēdējai it sevišķi tika pakļautas Baltu Tautas Sindijas ziemeļos.
Mulatizācija ir Sahes, Bantu un citu Āfrikas Rasu sajaukšanās ar Balto rasi, bet saglabājot šo Āfrikas rasu genomu un no tā izrietošās domāšanas un uzvedības tipu.
Kreoli ir rietumeiropiešu un indiāņu pēcnācēji, kuri atšķirībā no metisiem uzskata un uzvedas kā balto pēcteči. Daži pētnieki un arī paši sabiedrībā ievērojami kreoli uzskata, ka viņi vienkārši esot pirmo kolonizatoru pēcnācēji. Šim apgalvojumam ir grūti piekrist, jo par to neliecina gan viņu antropoloģiskais tips, gan tas, ka pirmie kolonizatori, samērā ilgu laiku, ar savām ģimenēm nemaz uz Ameriku jeb Jauno Spāniju, kā viņi to sauca, nebrauca, bet izvaroja vietējās aborigēnu sievietes – „taisīja” jaunu tautu. Kreoli ir galvenokārt franču, spāņu un portugāļu kolonizatoru varasdarbu rezultāts. Termins kreoli reģionāli dažādi tiek pielietots, bet balstīsimies tā etimoloģijā. „Creole" nāk no portugāļu vārda - crioulo, kurš nozīmē – vergs, kurš dzimis vergtura mājā – saimē. Daudzi kreoliešu intelektuāļi noliedz to, ka viņos būtu „Melno” Rasu asinis. Bet kā liecina daudzi pētījumi, tad bieži vien viņi ir visu triju Rasu sajaukums. Daži pētnieki par kreoliešiem sauc metīsu un mulatu sajaukumā dzimušos, tā ka variāciju par šo tēmu var būt daudz. Net jāsaka, ka daudzi kreolieši paši bija kļuvuši par vergturiem. Daudzi kreolieši ir vadījuši sacelšanās pret kolonizatoru varu. Tieši viņi galvenokārt izplata uzskatu, ka viņi ir vienkārši rietumeiropiešu pēcnācēji, kurus tikai vējš ir iekrāsojis. Jāpiemin arī tāds fakts, ka ļoti daudzi ceļotāji kreolietes ir atzinuši par ļoti daiļām būtnēm. Es neaicinu uz Rasu sajaukšanos un pilnībā piekrītu ortodoksālo rabīnu pozīcijai, kura ir pret Rasu sajaukšanos, bet tikai konstatēju faktus. Mongrelizācija. Mongrelizēt Rasoloģijā (zinātnē par Rasēm) nozīmē speciāli izveidot jaunu hibrīdu, sakrustojot dažādu Rasu cilvēkus. Bioloģijā to sauc par jaunu šķirņu izveidošanu, sakrustojot divas atšķirīgas sugas. Otrs termins ir krosbrīdings (crossbreeding) jeb krustošana, ar jaunas sugas radīšanu. Ja katras sugas nākamais pēcnācējs tiek krustots ar tās pašas rases sievieti, tad pēcnācēji ar laiku kļūst aizvien līdzīgāki mātes gēniem.
Mongrelizācija tātad ir savādāks process, atšķirībā no iepriekš minētās asimilācijas, mulatizācijas u.c. Esmu to iedalījis divējādos tipos:
Pirmais - Substanciālā mongrelizācija - varmācīgā krustošana. Labākais piemērs ir, kad Rietumeiropā ap 2500. gadu p.m.ē. tika nogalināti visi vīrieši un bērni, dzīvas tika atstātas tikai sievietes, lai radītu jaunas Tautas. Neaizmirsīsim, ka Rietumeiropā tajā laikā labi sadzīvoja (katrs savā reģionā) gan arhantropi (neandertālieši), melanēziešu melbrūnās Rases tautas, gan Baltās-āriešu rases Tautas. Jau jaunākos laikos, skatoties no šodienas, Rietumeiropai pāri gāzās vēl divi Ādamiešu rases viļņi un vairāki mazi iekarojuma „vilnīši”. Šodienas rietumeiropietis ļoti krasi atšķiras no Centrāleiropieša, jo viņu ģenētiskajā pamatā ir visi šie pieminētie dažādo Rasu tipi. Rietumeiropietis ir tipisks dažādu Rasu hibrīds, un tas atspoguļojas viņu domāšanā un uzvedībā, kā arī antropoloģiskajā tipā. Droši varam teikt – viņi veido savu civilizācijas tipu, ar kuru mums ir diezgan maz līdzības.
Otrais – „Balināšanas” mongrelizācijas tips. Tā ir savas Rases, pat Dinastijas uzlabošana, kad katram pēcnācējam tiek noķerta jauna baltā sieviete un katrs nākamais
pēcnācējs kļūst aizvien „bālāks” jeb baltāks. Nevis pēcnācēji turpina Dinastiju, bet dinastijas turpināšanai tek noķerta kāda brīvā āriešu sieviete un tā tiek nolikta verdzenes lomā kā ”sekssmašīna” un dzimtas turpinātāja. Ap 16-17. gs. no Centrāleiropas divos gadsimtos tika nolaupītas 2 miljoni meiteņu, kuras tika pārdotas vergu tirgu plačos dažādās Tjurku zemēs, gan lielākiem un mazākiem harēmiem (harēmi ir sultānu, šeihu, emīru, beju u.c. privātie publiskie nami) un vienpatņiem.

Neliels ieskats vēsturē un „lirikā”
Balto Rasi sauc par Āriešu Rasi, kas tulkojumā no sanskrita nozīmē brīveris jeb brīvais cilvēks, angļi tulko – nobleman, kas latviski nozīmē – dižciltīgais. Jā, katrs ārietis, tai skaitā latvietis, ir Dižciltīgs, jo ir dievišķs. Dievišķuma izpaudums katrā cilvēkā ir viņa Darma.
Mongoloīdās Rasu grupas Tjurku Rases pārvaldītāju dinastijas, kā to pierāda vēsturiskā prakse, vienmēr ir centušās apzināti un neapzināti (nostiprinot to pat verbālās un rakstiskās tradīcijās), asimilēties ar Balto Rasi jeb tautā bieži saka - „balināties” . Iekarojot āriešu zemes viduslaikos un pat Jaunajos laikos, tjurki baltos vīriešus apkāva, bet sievietes izmantoja savas dzimtas-dinastijas turpināšanai. Viņi pat izgudroja dzimtas turpināšanas „fabrikas”, kuras nosauca par HARĒMIEM. Tie viņiem bija vajadzīgi ne tikai kā tādiem tekuļiem, izlaidīgas dzīves vešanai un balto sieviešu izvarošanas prieka uzturēšanai, tie bija vajadzīgi dinastijas „balināšanai”. Jaundzimušajie Rasu jaukteņiem jau bija jaunas īpašības, kādas nebija pašu tjurku tīrradņiem. Lielisks ilustratīvs piemērs ir ziepju opera „Lieliskais gadsimts”, kurā ir parādītas daudzas vēsturiskas patiesības un meli. Tjurku Tauta Tatāri saķer tūkstošiem brīvās baltās sievietes, kuras noķerot uzreiz pasludina par verdzenēm, lai gan īstenībā bija tieši otrādi – viņi paši bija sultāna vergi. Baltās sievietes tiek notirgotas vergu tirgos dažādiem harēmiem, publiskiem namiem, mājsaimniecības vajadzībām. Dižākās, graciozākās baltās sievietes iepirka sultāna harēmam, kurā caurmērā bija 1000 balto sieviešu. Filmā gan parāda, cik ļoti viņas grib tapt izvarotas. Ja kaut dažas būs derīgas Dinastijas turpināšanai, tad jau rezultāts ir sasniegts. Sultānam no Roksalanas (Hirremas) otrais dēls Selims vispār bija ar blondiem matiem, un viņš pēc Suleimana nāves kļuva par nākamo Otomaņu impērijas sultānu. Tieši viņš jau bērnībā nevarēja noskatīties, kā cilvēkam – kā aitai – nogriež galvu. Viņa jauniegūtie gēni jau nostrādāja. Bet filmā attēlotie venēcieši un dženovieši, kā arī rietumeiropiešu aristokrāti, teokrāti, tirgotāji – visi ir Ādamiešu Rases cilvēki.

Tautisms, nacionālisms un šovinisms
Mums bieži nākas dzirdēt terminu „nacionālists” – tas ir svešvārds, ar kuru latīņu valodā apzīmē TAUTISMU. Dotais termins tiek pasniegts gan kā ļoti labs, gan kā slikts, atkarībā no tā, kādos ideloģiskos ierakumos vai pozīcijās atrodas lietotājs. Bet tā kā tas ir vienkārši tulkojums no svešvalodas, tad terminu „nacionālisms” atmetīsim kā surogāt-terminu. Es saprotu, cik tas ļoti iegājies manipulatoru propagandas un ideoloģiskajā leksikonā un retorikā, bet slēpšanās aiz svešvārdiem ir tikai prasts un plakans un polit-triks, ar kuru cilvēki tiek muļķoti. Teiktais it sevišķi attiecas uz tā saucamajiem „urrā-nacionālistiem” un „urrā-patriotiem”, īstenībā viņi ir tikai Režīma kalpi, kuri savtīgi izmanto Tautas svētākās jūtas. Tas, par ko mēs šeit runājam, ir Tautisms, kurš nāk no Tautas Garīgās pasaules.
Tautisms ir Tautas iekšējās garīgās un materiālās būtības ārējā izpausme. Latviešiem tas saucas latvisms, vācu un skandināvu tautām – ģermānisms, mongoļu tautām – mongolisms, tatāriem un turkiem – tjurkisms, utt. Tautisms ir arī sava veida Tautas Garīgās un Tautas Materiālās pasaules aizsardzības sistēma un, protams,
reakcija, ja kāds informatīvi vai fiziski tai brūk virsū. Tā ir Tautas Dvēseles un Tautas Gara izpausme un apsardze.
Šovinisms. Plašu pielietojumu ieguvis šis termins, kurš radās kā literārs tēls Šovēns brāļu Koņiāru komēdijā „Trīskrāsainā kokarde”. Tas radās saistībā ar Napoleona iekarošanas politiku – iedomāto, kā ādamiešu, franču pārākuma slavināšanu pār iekarotām tautām. Franči patiešām sāka iedomāties, ka ar saviem kariem ir nesuši progresu un civilizāciju, it sevišķi savās kolonijās, iznīcinot miljoniem cilvēku (Tauta pie šiem kariem nebija vainīga, tos organizēja banksteri). Šovinisms kā ideoloģisks termins ieguva plašu pielietojumu visur, kur vajadzēja uzsvērt citu Tautu tiesību ignorēšanu savas impērijas vārdā. Sarkanais diktators Ul-jans (Ļeņins/Levins/Ļena) teica, ka „lielkrievi noslīgs savā šovinismā, kā mušas pienā”, bet tas netraucēja viņam pašam izvērst genocīdu. Šovinisma termins tiek arī pielietots, raksturojot koloniālisma politiku un ārvalstu investorismu, kurš tas pats koloniālisms vien ir. Tā ir nerēķināšanās ar vietējo Tautas saimniecību, vietējo Tautu pārvēršana par aplaupāmiem verglopiem. Protams, investorisms nevar uzplaukt bez eirokangaru koruptīvās palīdzības.
Sveštautiešu mīmikrija – pielīšana pamattautām, lai viņus neatpazītu. Pavisam cita lieta ir, ja kāds sveštautietis, kādu objektīvu apstākļu dēļ, ir spiests apmesties uz dzīvi kādas citas Tautas zemē – tad viņa svēts uzdevums ir censties pielāgoties saimniektautai, tās paražām un tradīcijām, bet, ja viņš ir iesūtīts ar politisku mērķi (nosaukts par „bēgli”, investoru un tml.) graut to Tautu, tad viņš vienkārši ir izraidāms no tās zemes uz viņa paša Māteszemi. Mēs visi zinām veco anekdoti, ka sitīs jau pa seju nevis pasi, bet, neskatoties uz to, Valsts aparāts–administrācija izņēmusi no valsts verga dokumenta – pases – ierakstu par Tautību. Katrs pats var ierakstīt kādu grib tautību, vai vispār nerakstīt tautību – tas ir absurds. Tā ir speciāli organizētā Tautu Mimikrija, lai nevarētu atšifrēt patieso izcelsmi – ne Rasi, ne Tautu. Tas ietilpst slavenajā Pasaules Jaunās Kārtības megaprojekta sadaļā – par vienas Pasaules tautas „taisīšanu”- pasauliešu dzemdināšanu. Mūsu uzdevums ir atmaskot visus šādus centienus un konkrētos eirokangarus (gandrīz uzrakstīju – cilvēkus), kuri to dara. Aizvērt durvis Atvērtās zemes politikai, aizvērt pat vēdlodziņu Atvērtās sabiedrības sludinātājiem – Tautas Garīgās pasaules iznīcinātājiem.
Mūsu āriešu Tautu gadsimtiem ilgā paverdzināšana ir atstājusi Tautā rūgtus aiz-vainojumus un dziļus ie-vainojumus. Mūsu uzdevums ir Tautas vainojumu rētu dziedināšana, un tajā pašā laikā āriešu tautu tikuma – Varonības un drošsirdības izkopšana, savas Tautas mūžības nodrošināšana.

Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker